Prawo zamówień publicznych

Jesteśmy przygotowani do pomocy prawnej zarówno dla Zamawiających, jak i dla Wykonawców. Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o udzielanie zamówienia publicznego, w tym również z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Do podstawowych czynności przez nas oferowanych w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi należy:

przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

doradztwo dla Zamawiającego przy prowadzeniu postępowania,

doradztwo w trakcie udziału w postępowaniu dla Wykonawcy,

kompleksowe prowadzenie całego postępowania obejmujące przyjmowanie ofert, organizowanie posiedzeń Komisji Przetargowej oraz dokonywanie ogłoszeń.